ورزش و ارزش

ورزش در مدارس ناحیه سه شیراز

عملكرد واحد تربيت بدني خواهران در مسابقات ورزشي سال جاري

عملكرد واحد تربيت بدني خواهران در مسابقات ورزشي سال جاري

مقطع

دو ميداني (تيمي)

واليبال

فوتسال

آموزشگاه

مربي

آموزشگاه

مربي

آموزشگاه

مربي

ابتدايي

ولي عصر(عج)

زري فتحي

غلامعلي ماهر

محبوبه طباطبايي

معلمي فرد

سلطنت نوروزي

موسي بن جعفر(ع)

سمانه خديوي

 موسي بن جعفر(ع)

سمانه خديوي

ولي عصر(عج)

زري فتحي

نجمه 1

 

پوشينه بافت

شهين شيباني

شهداي شلمچه

مينا مطيع اله

راهنمايي

 

 

 

 

شهريار 1

اشرف ارجمندفر

گراشي 2

زهره فتحي

پوشاك 1

صديقه جابري

گراشي 2

زهره فتحي

پوشاك 1

صديقه جابري

 گراشي2

زهره فتحي

گراشي 1

ام البنين اميري

پويش

ايمان عاصي شيرازي

گراشي1

ام البنين اميري

متوسطه

قهرمان ايزدي

خديجه مولايي فرد

عدالت 1

فرزانه رحيمي

راضيه

مريم مروج

علوي 2

سارا خوشخو

الگونه

فاطمه يزدان پناه

علوي 1

ليلا معتمدي زاده

عدالت 2

فرزانه رحيمي

علوي 1

ليلا معتمدي زاده

دستغيب

فريبا حقيقت

 

مسابقه اطلاعات ورزشي شماره سه:

1- دربازي بسكتبال تيم مالك توپ در عرض ..... ثانيه توپ را بايد به حلقه حريف برساند؟

الف)34                ب)24                  ج) 8                          د) 14

 

2-  قانون " آنپاسان" مربوط به كدام رشته ورزشي مي باشد؟

        الف)شنا            ب) بسكتبال            ج) شطرنج    د) دارت

همكاران عزيز لطفا پاسخ خود را از طريق پيامك به شماره 09177186687  همراه با نام و نام خانوادگي ارسال نماييد. مهلت ارسال پاسخ تا انتشار شماره بعد)


پاسخ مسابقه شماره دو:

1- جواب  صحيح گزينه د                        2-  جواب صحيح گزينه ج


اسامي افرادي كه پاسخ مسابقه قبل را صحيح جواب داده بودند:


سركار خانم فهيمه قنبري

باتشكر از افرادي كه در مسابقه شماره دو شركت نمودند:

خانمها منظر هوشيار-مرضيه صلاحي و آقاي محمد علي فرهمند

 

 

قابل توجه همكاران محترم

 

از تمام همكاران علاقه مند دعوت بعمل مي آيد جهت هر چه پر بار تر شدن اين مجلد با اين واحد همكاري بعمل آورند و مطالب و پيشنهادهاي خود را به آدرس هاي پست الكترونيكي

Sport.edu.3@gmail.com

Jahandideh_ma@yahoo.com

ارسال نمايند.

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت ۱۷:۵۴ بعد از ظهر  توسط ایوب دهقان  | 

ياد آوري قوانين ورزشي

ياد آوري قوانين ورزشي

يادآوري نكاتي در مورد قوانين ورزش شطرنج

تساوي يا نول در شطرنج:

در بسياري از موارد، بازي شطرنج به مات ختم نمي شود. گاهي مات كردن امكان ندارد. در اين صورت نتيجه بازي مساوي يا نول است. حالتهاي مختلف تساوي را در زير شرح مي دهيم:

1-   وقتي يكي از طرفين شاه حريف را در معرض كيش دائم قرار دهد و حريف قادر به رفع كيش دائم نباشد.

2-   وقتي يكي از طرفين بي آنكه شاهش كيش باشد قادر به انجام هيچ حركتي با مهره هاي خود نباشد. اي حالت را پات مي نامند.

3-   حالت ديگر تساوي موقعي پيش مي آيد كه طرفين نيروي كافي براي مات كردن نداشته ياشند. براي مثال وقتيكه در صفحه فقط دو شاه وجود داشته باشد.

4-   رضايت و توافق طرفين براي تساوي.

5-   تكرار يك وضعيت براي سه بار و اعلام يكي از طرفين براي تساوي.

6-   گذشت پنجاه حركت بي آنكه تعويضي صورت گرفته يا پياده اي حركت كرده باشد.

Text Box: امام سجاد(ع): پروردگار به من تن سالم و قوت و نيرو در بدن عنايت فرما.

قلعه رفتن

قلعه رفتن حركت خاصي است كه طي آن، شاه و رخ همزمان جابجا مي شوند. حق قلعه رفتن براي يك بار است. براي قله رفتن 4 شرط وجود دارد:

1-   شاه و رخ در محل اوليه ي خود باشند و حركت نكرده باشند.

2-   خانه هاي بين شاه و رخ خالي باشند، يعني مهره اي (چه مهره خودي و چه مهره حريف) بين آنها وجود نداشته باشد

 

3-   شاه در حالت كيش نباشد(براي رفع كيش نمي تواند قلعه رفت) و پس از قلعه رفتن نيز كيش نشود.

4-   خانه هاي عبور شاه در زير ضرب مهره هاي حريف نباشد. به عبارت ديگر، شاه در حين عبور نبايد كيش باشد. اگر رخ يا خانه هاي عبور رخ به هنگام قلعه رفتن در زير ضرب باشد، قلعه رفتن اشكالي ندارد.

رفع كيش:

رفع كيش به سه طريق امكان دارد:

1-   گرفتن مهره اي كه كيش داده است.

2-   حركت دادن يكي از مهره هاي خود به نحوي كه كيش رفع شود.

3-   حركت شاه به خانه اي كه در معرض كيش نباشد.

اگر به هيچ يك از اين طريقه ها نتوان رفع كيش كرد، شاه "مات" شده است و بازي تمام است.

 
منبع: كتاب مايزلس تئوري بنيادي شطرنج ترجمه رضا رضايي
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت ۱۷:۵۲ بعد از ظهر  توسط ایوب دهقان  | 

آشنايي با ورزشهاي نوينآشنايي با ورزشهاي نوين

 

كبدي  يا  زووووووووووو

 

کبدي همان ورزش «زو»ایراني است، اصل و منشاء این بازي بومي ومحلي نیاز به قدرت و مهارت دارد وًكاملاً ســاده و کم خرج است. نیازي به محوطه ي بزرگ و وسایل بازي ندارد. این بازي در تمام نقاط ایران معروف و مشــهور است و مسابقات کبدي به طور عادي برگزار ميشود.

ایــن بازي در گیلان «شــیرین دو دو» اســت و در خراســان، گلســتان ومازندارن «زو»در خوزستان و فارس «اش تي تي» و در سیســتان و بلوچستان «کبدي» نامیده ميشود.

کبــدي علاوه بــر اینکه یــک ورزش پرتحرك، کم خرج و ساده است، هم در داخل و هم بیرون سالن برگزار ميشــود و ترکیبي از کشتي و راگبي است. در ایــن بازي براي گرفتن مهاجم یا فرار از دســت حریف به مهارت، انعطاف پذیري، چابکي، استقامت، حضور ذهن و جرأت نیاز است.

 شهيد باهنر: ورزش اگر براي خدا باشد عبادت است.

تشــکیالت این رشــته ي ورزشــي در ایران از سال 1375 بــا عنوان «انجمن کبدي» (تحت پوشــش فدراســیون ورزشهاي همگاني) شروع به فعالیت کرده است.

کبــدي از واژه ي «کائــون بادا» به معنــي مبارزه با حریف مشــتق ميشــود.

1ـ هــر تیم شــامل دوازده بازیکن (هفت نفر بازیکن اصلي و پنج نفر بازیکن ذخیره) است.

2ـ تعویــض بازیکن در بازي در مواقع تایم اوت (وقت استراحت) و تایم مربي مجاز است و محدودیت تعداد تعویض در این بازي وجود ندارد.

3ـ وقــت بازي دو وقت بیســت دقیقه اي براي آقایان(رده  ســني بزرگسالان و جوانان) و همچنین براي بانوان (رده  سني بزرگســالان، جوانان و نوجوانان) است. در صورت تساوي دو تیم در پایان وقت قانوني، پنج حمله از ســوي دو تیم انجام ميشــود و اگر باز هم نتیجه مســاوي شد حمله ها یک به یک پیگیري ميشود. تا تیم برنده مشخص شود.

4ـ وقت استراحت بین دو نیمه ي بازي، پنج دقیقه است.

زمين كبدي:

زمين بازي: قطعه زمیني است مسطح و نرم یا تشک تاتامي با ابعــاد 10 در 5/12 متر براي مردان (رده ي سني بزرگساالن و جوانان) که توسط یک خط میاني به دو قسمت تقسیم ميشود. هر نیمه از زمین ده متر عرض، شــش متر و 25 ســانتیمتر طول دارد و براي زنان (رده ي سني بزرگسالان، جوانان و نوجوانان) ابعاد زمین 8 در 11 متر اســت کــه یک خط میاني به دو نیمه تقسیم ميشود. اندازه ي هر نیمه به عرض هشت متر و طول پنج متر و 50 سانتیمتر است. تعاریف خطوط کبدي به شرح ذیل است:

مرز: عبارت است از خطوط چهار طرفه ي محوطه ي زمین بــازي که به عنوان خطوط مانع در نظر گرفته شــده اند. کلیه ي خطوط حداکثر به عرض پنج سانتیمتر و از قسمت محوطه ي زمین بازي تشکیل ميشوند.

خط مياني (MID LINE) : این خط زمین بازي را به دو قســمت (25/6 متر براي مردان در رده ي سني بزرگسالان و جوانان و 50/5 متر براي زنان در رده ي سني بزرگسالان ، جوانان و

 

 شهيد مطهري: اسلام پرورش تن به معني مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است.

نوجوانان دختر و نوجوانان پسر) تقســیم مي کند و به اســم خط میاني یا خط شروع حمله نامیده ميشود.

لابي(LOOBY): هر یک از کناره هاي زمین بازي بــه صورت راهــرو یالابي به عرض یــک متر در نظر گرفته شده است و در موقع تماس مهاجم با مدافع یا بر عکس جزو زمین بازي محسوب ميشود.

خط باك يا حمله (BAULK): باید از خط وســط در فاصله ي 75/3 متر براي زمین مردان (رده ي سني بزرگسالان ، جوانان ) و در فاصله ي 3 متر براي زمین زنان (رده ي سني بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان دختر و نوجوانان پســر) باشد و کلیه ي خطوط باید به طور واضح کشیده شــوند و نباید بیشتر از پنج سانتیمتر عرض داشته باشند.

خط امتيازي(BONUS  LINE): از خط باك یــک متر فاصله دارد و فاصلــه ي آن تا انتهاي زمین 5/1 متر است.

نكات مهم:

كبدي گفتن: بازیکن مهاجم با صداي بلند و واضح، باید کلمه ي کبدي را به طور ممتد تکرار کند.

مهاجم: کســي است که وارد میدان حریف ميشود،  مهاجم قبل از اینکه به زمین یا میدان حریف برسد باید شروع به کبدي گفتن بکند.

 

Text Box: بگو همانا خداوند او را برگزيده و در دانش و توانايي و خوش اندامي و قوت جسم او را فزوني بخشيد(سوره بقره آيه246) حريف: هر یک از بازیکنان یک گروه که در محوطه ي زمین خود در مقابل مهاجم در طرف دیگر زمین قرار ميگیرند، حریف یا طرف مخالف گروه دیگر محسوب ميشوند.

قطع: قطع کــردن صداي کبدي کلمــه ي«کبدي کبدي» یا نفس گیــري در طول بازي به معني قطع کردن محســوب ميشــود. باید به طور ممتد کبدي ـ کبدي گفتن شــروع شــود و ادامه یابد تا زماني که مهاجم به زمین خود برگردد.

موفق شدن: در صورتي که مهاجم بدون نقض قوانین بازي، با حریف (مدافع) تماس پیدا کند یا قسمتي از بدن حریف (مدافع) با قسمتي از بدن مهاجم تماس پیدا کند و سپس مهاجم به زمین گروه خود برگردد و با زمین خود تماس پیدا کند، مهاجم موفق به کسب امتیاز شده است.

متوقف كردن مهاجم: در صورتي کــه حریفان(مدافعان) یا حریف (مدافع) بدون نقض قوانین بازي، مهاجم را نگه دارند، او را در زمین خود متوقف کنند و به مهاجم اجازه ي رســیدن به زمینش را ندهند که نتواند بــازي را ادامه دهد، مهاجم، متوقف شــناخته ميشود و یک امتیاز از دست مي دهد.

صحيح رسيدن به زمين: در صورتي که مهاجم پس از عبور از خط میاني، با هر یک از اعضاي بدن با زمین خود تماس پیدا کند و قوانین بازي را نیز نقض نکرده باشــد و بازي را ادامه دهد وي صحیح به زمین خود رسیده است.

اگــر مهاجم خــط امتیــازي را رد کند، یــک امتیاز مي گیرد.

تماس پيدا كردن: منظور از تمــاس پیدا کردن،  تمــاس مهاجم با حریف )مدافع(یــا لباس، کفش و مو یا هر یک از وســایل یا اعضاي بدن آنها  است.

درگيري: هنگامي که مهاجم بــا حریف (مدافع)یا حریف (مدافع) بــا مهاجم تماس پیدا کند، درگیري آغاز ميشود.

حمله: هنگامي که مهاجم وارد زمین حریف ميشود، حمله آغاز شده است.
حمله ي موفق: اگر مهاجــم حداقل یک بار هنگام  حمله از «خــط» عبور کند و بــه زمین خود برگردد، حمله موفقیت آمیز انجام شده است.
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت ۱۷:۵۱ بعد از ظهر  توسط ایوب دهقان  | 

مطالب قدیمی‌تر